รู้จักกับ อบต.

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

โครงการ / กิจกรรมประจำปีงบประมาณ

ข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน อบต.พุทไธสง

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน อบต.พุทไธสง

อบต.พุทไธสง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

อบต.พุทไธสง จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย อันเนื่องมาจากพายุฤดูร้อน

โครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปี 2561

โครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปี 2561

โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

อบต. พุทไธสง ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จำบลพุทไธสง ระหว่างวันที่ 15-23 มีนาคม 2561

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กิจกรรมวันเด็ก 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง วันที่ 13 มกราคม 2561

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้างผิวจราจรลงหินคลุก บ้านหนองบก หมู่ที่ 6

ครงการก่อสร้างผิวจราจรลงหินคลุก บ้านหนองบก หมู่ที่ 6 (สายทางรอบหนองกุ๊ก) ขนาดโครงการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ตามระบบแท่ง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ อบต.พุทไธสง

ประกาศ อบต.พุทไธสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.พุทไธสง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบก - บ้านแดงน้อย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

10 กระทู้ล่าสุดจากกระดานข่าว