ส่่วนการคลัง

 
นางสาวพรทิพย์ สิงห์ไธสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวจินตนา  พรบุดศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวธัญญารัตน์  จำนงค์พันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางรัตนากร  โพธิขำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 นางธนัชพร  ทุมาโต
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


 
นางสาววิลาสิณี  พัดไธสง
เจ้าพนักงานที่พัสดุ
 นางสาวพรวิไล  เหล่าป่นรัตนา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 


นางสาวธัญธิชา สุวะ
​เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี