ส่วนการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

   
นางสาวพิมลพร  สายสิน
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
   
 
นายนันทวัฒน์  พยัคฆ์ไธสง
สันทนาการ
   

นางสาวสมบูรณ์  ดงใจ
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.วัดทรงศิริ)


 
 
 

นางนุชนาถ  บุรารมย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.อบต.พุทไธสง)นางสาวรุ่งเพชร  กางไธสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.วัดทรงศิริ)

 นางสาวลดากร  เจือไธสง  
ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.วัดทรงศิริ)

 


 
ผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.อบต.พุทไธสง)

 ผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.อบต.พุทไธสง)