ส่วนสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

 
นายวิชานนท์  ภูหยาดฟ้า
(รักษาการแทน หัวหน้าส่วนสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม)

 
                                           
 
นายพันธุ์พิชัย  แสนจันทร์
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
 
                   
นายประยงค์  แจบไธสง
พนักงานขับรถยนต์

นายละมุด  ศรีบุ่งง้าว
พนักงานประจำรถขยะ

 
นายยงยุทธ  หมื่นไธสง 
  พน้กงานประจำรถขยะ