แผนพัฒนาสามปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี ( พ.ศ.2558-2560 )
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ส.2558 ข้อ 17 วรรคท้าย ให้ผผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสงได้จัดทำและทบทวนแผนสามปี (พ.ศ.2558-2560) และได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557
          จึงอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560 ) องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน 2557
 
     กัลยา  กฤตเวทิน
       ( นางกัลยา  กฤตเวทิน )
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

เอกสาร 1
เอกสาร 2 
เอกสาร 3