มอบป้ายโครงการประชาชนร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก และโครงการอาหารปลอดภัย

มอบป้ายโครงการประชาชนร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก และโครงการอาหารปลอดภัย ร่วมกับโรงพยาบาลพุทไธสง ที่ได้รับงบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พุทไธสง