ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยที่สามารถความคุมได้ และควบคุมไม่ได้ ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พุทไธสง