โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายอำนาจหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์ยุติ

อบต.พุทไธสง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายอำนาจหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรม วันที่ 11 กรกฏาคม 2560