โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติราชการ

อบต.พุทไธสงจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม อบต.พุทไธสง โดยคณะวิทยากรจาก ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์