โครงการ อบต.เยี่ยมบ้าน

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ท่านนายกกัลยา กฤตเวทิน ท่านปลัดสุภาพรเงยวิจิตร และเจ้าหน้าที่สำนักปลัด อบต.พุทไธสง ดำเนินโครงการ อบต.เยี่ยมบ้าน ร่วมกับงานบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พุทไธสง ร่วมมอบเตียงพร้อมที่นอนลม รถเข็น และแพมเพิส แก่นายหยั่ว เกตุไธสง บ้านหนองบก ผู้ป่วยติดเตียง และเยี่ยมบ้านผู้พิการ จำนวน 2 ราย