โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปี 2561

อบต. พุทไธสงออกพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปี 2561https://www.facebook.com/phutthaisonglocal/