ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563คลิ๊ก
2.ข้อมูลรายรับรายจ่ายคลิ๊ก
3.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  คลิ๊
4.แผนดำเนินงาน2563คลิ๊ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น คลิ๊ก
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี คลิ๊ก
3. แผนการดำเนินงาน คลิ๊ก
4. แผนอัตรากำลัง คลิ๊ก
5. แผนการจัดหาพัสดุ คลิ๊ก
6. ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา คลิ๊ก
7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊ก
8. ข้อมูลรายรับฝรายจ่าย คลิ๊ก
9. งบแสดงฐานะการเงิน คลิ๊ก
10. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
11. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น คลิ๊ก
12. รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ. คลิ๊ก
13. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. คลิ๊ก
14. ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน คลิ๊ก
15. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี คลิ๊ก


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียดคลิ๊กที่ภาพ

 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
รายละเอียดคลิ๊กที่ภาพ

                

 
ศูยน์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558‏
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร คลิ๊ก
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คลิ๊ก
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล คลิ๊ก
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่ายเอดส์ คลิ๊ก
การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคลธรรมดา คลิ๊ก
การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคธรรมดา คลิ๊ก
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคลธรรมดา คลิ๊ก
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ คลิ๊ก
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน คลิ๊ก
การบริการข้อมูลข่าวสารระบบสารระสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ คลิ๊ก
การรับชำระภาษีป้าย คลิ๊ก
การลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คลิ๊ก
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินรับเงินเบี้ยความพิการ คลิ๊ก


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1.  แผนพัฒนาท้องถิ่น คลิ๊ก
2.  งบประมาณรายจ่ายประจำปี คลิ๊ก
3.  แผนการดำเนินงาน คลิ๊ก
4.  แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4 ปี คลิ๊ก
5.  แผนการจัดหาพัสดุ คลิ๊ก
6.  ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา คลิ๊ก
7.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊ก
8.  ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย คลิ๊ก
9.  งบแสดงฐานะทางการเงิน คลิ๊ก

10. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น คลิ๊ก
11. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
12. รายงานการตรวจสอบ สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ทง/สถ.
13. รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) คลิ๊ก
14. ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน คลิ๊ก