ผู้บริหาร

 

นางกัลยา กฤตเวทิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
 
 นายสนอง เกื้อมแสนเมือง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
 


นายสุคนธ์ ออมไธสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
                 
                 
                                                                                                    
                                                                                        นายเงิน สูนย์ไธสง
                                                                       เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง