ข้อมูลพื้นฐาน


องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

เลขที่ 564 หมู่ที่ 1 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
มีพื้นที่ดังนี้ประมาณ  57  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  35,625  ไร่
ภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหนือระดับน้ำทะเล ปานกลาง 140 - 150 เมตร มีลำพังชูไหลผ่านทางทิศตะวันออก
ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตกับอำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
   ทิศเหนือ         ติดกับอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอยางสีสุราช
   ทิศตะวันออก   ติดกับตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง
   ทิศใต้             ติดกับตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง
   ทิศตะวันตก     ติดกับตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง
มีหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย
 
หมู่ 1 บ้านพุทไธสง(บางส่วน)
  หมู่ 4 บ้านเตย
  หมู่ 5 บ้านโนนขิงไค
  หมู่ 6 บ้านหนองบก
  หมู่ 7 บ้านแดงน้อย
  หมู่ 8 บ้านแดงใหญ่
  หมู่ 9 บ้านกอก
  หมู่ 10 บ้านท่างาม
  หมู่ 11 บ้านชาติ
  หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ
  หมู่ 13 บ้านแดงใหญ่
มีประชาชน ประมาณ 8,100 คน
ด้านทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม
   แหล่งน้ำธรรมชาติ
          
ลำน้ำ,ลำห้วย            2 สาย
          บ่อโยก                24 แห่ง
          บ่อน้ำติ้น              21 แห่ง
          บึง,หนองและอื่นๆ   21 แห่ง
   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
          ประปา                  11 แห่ง
          ฝาย                      5 แห่ง       

จำนวนโรงฆ่าสัตว์
          ไม่มี
จำนวนตลาดสด
           ไม่มี
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
   มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม จำพวก 2 และจำพวก 3 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
     1. โรงงานรองเท้า  S.C.S
     2. บริษัท เฟรนซ์ แลงเจอรี่ ดีเวลล็อปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงเรียนและสถาบันการศึกษา
   โรงเรียนในระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
   
 1.โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา)
     2.โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
     3.โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
โรงเรียนในระดับอนุปริญญา จำนวน 1 แห่ง
      
1.โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
ศูนย์พัฒนาเด็ก (ดูแลเด็ก) หรือศูนย์เยาวชน จำนวน 2 แห่ง
     1.ศูนย์พัฒนาเด็กวัดทรงศิริ
     2.ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองบก

สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
     วัดจำนวน 8 แห่ง
        1.วัดป่าพุทไธสง
        2.​วัดราษฏร์บำรุง
        3.วัดทรงสิริ
        4.วัดบ้านหนองบก
        5.วัดท่าเยี่ยม
        6.วัดทุ่งสว่าง
        7.วัดชัยศิริ
        8.วัดหนองใหญ่สามัคคีธรรม

สถานพยาบาล
        สถานพยาบาล จำนวน 1 แห่ง (ใช้ร่วมกับโรงพยาบาลพุทไธสง)
ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
          ไม่มี
จำนวนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        มีรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
จำนวนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือด้านการกำจัดขยะสิ่งปฏิกูล
        มีรถเก็บขยะหรือรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน
จำนวนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
        มีรถรถกู้ชีพกู้ภัย (EMS) จำนวน 1 คัน