กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแดงใหญ่ ต.พุทไธสง

องค์บริหารส่วนตำบลพุทไธสงร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์มีชัยฯ กับโครงการปลูกผักปลอดสารพิษด้วยพลังงานแสงอาทิตย์