กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแดงใหญ่ ต.พุทไธสง

           เนื่องจากในสภาพการดำรงชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน จากข้อมูลข่าวสารของสื่อสารมวลชนต่าง ๆทั้งภายในและต่างประเทศในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เราจะพบปัญหาต่าง ๆ มากมาย เป็นต้นว่า ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า แหล่งน้ำ เน่าเสียจากการทิ้งของเสียจากโรงงาน ขยะสิ่งปฏิกูลและของเสียอื่น ๆ ลงในแหล่งน้า ปัญหาภาวะโลกร้อน ฝนแล้ง ไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือบางครั้งตกมากจนเกิดภาวะน้ำท่วมเฉียบพลัน ปัญหาการใช้ดินทางการเกษตรที่ใช้สารเคมีที่มีพิษตกค้าง ขาดความรู้เรื่องการปรับปรุงดินให้มีสภาพสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืช และความตระหนักในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้าหากปล่อยไว้ให้เป็นไปตามสภาพที่เป็นอยู่อย่างนี้ต่อไป สิ่งแวดล้อมและพลังงานก็จะถูกทำลายให้อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและลดปริมาณหรือสูญสิ้นหมดไปซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการดำรงชีวิตของคนในชาติและอนาคตอันใกล้นี้
         ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก สำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรู้จักใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและประหยัด รู้จักประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสงจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยเกษตรกรบ้านแดงใหญ่ หมู่  ๘ , ๑๓  ได้รวมกลุ่มอาชีพเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มและชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชุมชนอยู่ดีกินดีมีความสามัคคีในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถดำเนินงานไปสู่เป้าหมายและสามารถขจัดและแก้ไขความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นได้และเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีอาชีพเพื่อสร้างพลังของชุมชนเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อเกิดการเรียนรู้ใหม่เกิดขึ้น                                                                                                                
           โดยมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับของกลุ่มอาชีพที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้นำความรู้ความสามารถมาใช้ในการวางแผนในการทำงานและดำเนินชีวิตและส่งเสริมความเข็มแข็งของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นและได้นำพื้นที่ว่างที่ไม่เกิดประโยชน์ นำมาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ทำให้ได้ผักที่ปลอดสารพิษไว้บริโภคและจำหน่ายราคาถูกให้คนในชุมชนและท้องถิ่น