ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับลายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานก่อสร้าง
 
โครงการ ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองบก หมู่ที่ 6 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

รายละเอียด คลิ๊ก