ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง แจ้งประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน

ประกาศ อบต.พุทไธสง

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ตกรงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแดงใหญ่ หมู่ 13 - บ้านกอก หมู่ 9 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบก - บ้านแดงน้อย

ประกาศ อบต.พุทไธสง

ประกาศ อบต.พุทไธสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.พุทไธสง

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ตามระบบแท่ง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558