ประกาศ อบต.พุทไธสง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส


คำกล่าวเจตจำนงของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง