ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านหนองบก หมู่ที่ 6 - บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 7
ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

รายละเอียด คลิ๊ก