ประกาศ อบต.พุทไธสง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

 
รายละเอียด คลิ๊ก