โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ณ วัดหนองบก
เนื่องในวันที่18กันยายน2560
เพื่อคุณธรรม จริยธรรม จะนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน