ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต อบต.พุทไธสง แจ้งจำนวนเนื้อที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป