ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค Covid - 19

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
          เรียน พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลพุทไธสง ที่เคารพรัก ทุกท่าน ด้วยสถานการณ์ตอนนี้จะมีพี่น้องลูกหลาน ของเราเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดและ กทม. เป็นจำนวนมากซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิด การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 อย่างควบคุม ไม่ได้  *** ถ้าหากพวกเราทุกคนไม่ร่วมมือกัน ****
          ดังนั้น เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องตลอดจนลูกหลาน สมาชิกในครอบครัวในชุมชนหมู่บ้านของเราได้ รอดพ้นและปลอดภัยจากโรคติดต่อดังกล่าว  จึงขอร้อง ขอความร่วมมือ ขอความกรุณา ให้ ทุกท่าน ได้ร่วมด้วยช่วยกันเฝ้าระวังในหมู่บ้านใน ชุมชนและในครอบครัว  ขอให้ทุกคนที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด และ กทม. ได้ลงทะเบียนในบุรีรัมย์ พาสปอร์ต และกักกันตัวเอง ในที่ปลอดภัยไม่ออกไปในที่ สาธารณะ ที่มีคนพลุกพล่าน และปฏิบัติตามที่เจ้า หน้าที่สาธารณสุขแนะนำ โดยเคร่งครัด เป็นเวลา 14 วัน.
          พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ปกติ ก็ขอให้งดการ ร่วมกิจกรรม ที่มีการรวมกลุ่ม งดการจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ไม่ออกนอกพื้นที่ โดยไม่มีเหตุ จำเป็น เว้นระยะห่างในการอยู่ร่วมกัน สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือบ่อยๆ เราก็จะรอดปลอดภัยทุกคน ทุก ครอบครัว *** ขอบคุณในความร่วมมือ **** ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง