ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอพุทไธสง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ สวนผักบ้านแดง หมู่ 8