โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 1 วันที่ 7-9 มกราคม พ.ศ.2564