โครงการ มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T


29 มกราคม 2564 นางกลัยา กฤตเวทิน นายก อบต.พุทไธสง พร้อมด้วย นางสุภาพร เงยวิจิตร ปลัด อบต.พุทไธสง เข้าร่วมแผนดำเนินการกิจกรรม กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โครงการ มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T โครงการ" การยกระดับการผลิกสินค้าเกษตรปลอดภัยนอกฤดูการด้วยเทคโนโลยีของกลุ่มปลูกผักปลอดสารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์