โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การออกกำลังกาย สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การออกกำลังกาย สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง