ช่องทางกรตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนเสียภายนอก(EIT)

 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)