อบต.พุทไธสง ประชาสัมพันธ์โครงการ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

          จากปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรีในปัจจุบัน นายกรัฐมนตรีจึงได้มีบัญชาให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center) เพื่อปรับระบบการให้บริการประชาชน ใน 4 กลุ่มปัญหาหลัก
   ประกอบด้วย
             1.การกระทำรุนแรงต่อเด็ก สตรี (รวมถึงผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส)
             2.การกระทำรุนแรงทางเพศ (รวมถึงปัญหาท้องไม่พร้อม/คุณแม่วัยใส)
             3.การใช้แรงงานเด็ก
             4.การค้ามนุษย์
            โดยยึดหลักการบูรณาการให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน มูลนิธิและเครือข่ายภาคประชาชน โดยกำหนดให้มีจุดรับบริการ (front line) ระบบส่งต่อ (gate way) มีหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม/ประเภทปัญหา โดยให้นำรูปแบบการให้บริิการของทุกหน่วยงาน/กระทรวง มาบูรณาการออกแบบใหม่ให้เป็นระบบเดียวกัน และได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อรองรับระบบการดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ต่อไป
ช่องทางรับบริการ
  
หน่วยงานราชการ
   สถานีตำรวจ
   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
   บ้านพักเด็กและครอบครัว
   โรงพยาบาล
   สถาบันการศึกษา
   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   อบต. เทศบาล

โทรสายด่วน 1300 หรือ www.osccthailand.go.th

หรือติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
ที่เบอร์ 044-689407
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
   1.นายวิชานนท์ ภูหยาดฟ้า       หัวหน้าสำนักปลัด
   2.นายชโลธร ศรีวรานันท์         นักพัฒนาชุมชน
   3.พ.จ.อ.สุรพงษ์ สอนสุภาพ      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   4.นายพชร พิริยะตระกูล           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ