อบต.พุทไธสง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  จำนวน  ๘  ตำแหน่ง  ๘  อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่  ๒๔  มิถุนายน –  ๑๒  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖  นั้น
               อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘.๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๕ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน จำนวน  ๘  ตำแหน่ง(แนบท้ายประกาศนี้) โดยสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง โทร ๐๔๔-๖๘๙๔๐๗ หรือ  www.phutthaisonglocal.go.th
งานบริหารงานบุคคล โทร. ๐๘๐-๑๖๘๖๔๙๙

ตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่