อบต.พุทไธสง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

 
           ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ส.2556 แล้วนั้น
     
           อาศัยอำนาจตามมาตราความในข้อ 8.2 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555 จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

คลิ๊กที่นี่