อบต.พุทไธสง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ฯเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เพิ่มเติม

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง โดยคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2556 แล้วนั้น
          องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ได้รับแจ้งจากสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามหนังสือที่ ศธ 0540.09/ว4503 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนการสอบ ภาค ก ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ2556 จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เพิ่มเติม
          ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่