อบต.พุทไธส ประกาศ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

 
          ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง โดยคณะกรรมการสอบแข่งขันฯได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข) เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2556 และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2556และวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2556 ไปแล้วนั้น
          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8.7 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555 จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 17 ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
          ทั้งนี้ เงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การบรรจุแต่งตั้ง และการอนุญาตให้ใช้บัญชี การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 ระดั 2 ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2556
          อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง จะรายงานผลการดำเนินงานสอบแข่งขันฯนี้ เพื่อขอความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ลำดับที่ 1 ทุกตำแหน่ง ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ หากปรากฏภายหลังว่าผู็มีรายชื่อลำดับที่ 1 เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ได้ประกาศรับสมัครไว้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ตั้น
          สำหรับวัน เวลา และสถานที่รายงานตัวเพื่อยืนยันขอรับการบรรจุและแต่งตั้งนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง จะแจ้งเป็นหนังสือและประกาศทาง www.phutthaisonglocal.go.th ให้ทราบต่อไป

รายละเอียด คลิ๊กที่นี่