ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปลูกผักปลอดสารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
เรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาโครงการปลูกผักปลอดสารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านหนองบก  หมู่ที่  6  ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์
          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปลูกผักปลอดสารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบก  หมู่ที่  6  ตำบลพุทไธสง    อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นจำนวนเงิน  800,600.- บาท  ( แปดแสนหกร้อยบาทถ้วน )
         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
         1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อ หรือข้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล
         2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          3. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินจ้างไม่น้อยกว่า 400,300.- บาท  และผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
         4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
        กำหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่วันที่   2  กุมภาพันธ์  2558   ถึงวันที่   13  กุมภาพันธ์   2558  ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง และ ในวันที่  16  กุมภาพันธ์  2558   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ( ที่ว่าการอำเภอพุทไธสง )  ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง 16.30 น.  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2558   ตั้งแต่เวลา   10.00  น. เป็นต้นไป   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ระดับอำเภอ   ( ที่ว่าการอำเภอพุทไธสง )   
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  1,700.- บาท  ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง   ระหว่างวันที่   2  กุมภาพันธ์  2558   ถึงวันที่   13  กุมภาพันธ์   2558  ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง 16.30 น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข   0 4466 6653 , 0 4466 6652   ในวันและเวลาราชการ  หรือผู้ใดสนใจดูรายละเอียดได้ที่  เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th,www.phutthaisonglocal.go.th    
                
            ประกาศ   ณ   วันที่   2   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2558
                                         ( ลงชื่อ )   กัลยา  กฤตเวทิน
                                                   ( นางกัลยา    กฤตเวทิน )
                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

รายละเอียด 1 2