ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานไฟฟ้าฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
เรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานไฟฟ้า  บ้านแดงใหญ่  หมู่ที่  13
ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์
          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานไฟฟ้า  บ้านแดงใหญ่  หมู่ที่  13           ตำบลพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นจำนวนเงิน  199,400.- บาท  ( หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่-ร้อยบาทถ้วน )
         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
     1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อ หรือข้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล
     2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
     3. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภทก่อสร้างอาคารในวงเงินจ้างไม่น้อยกว่า 99,700.- บาท  และผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
     4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
         กำหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่วันที่   2  กุมภาพันธ์  2558  ถึงวันที่   13  กุมภาพันธ์   2558  ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง และ ในวันที่  16  กุมภาพันธ์  2558   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอพุทไธสง)  ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง 16.30 น.  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2558   ตั้งแต่เวลา   10.00  น. เป็นต้นไป   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ระดับอำเภอ   ( ที่ว่าการอำเภอพุทไธสง )   
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  400.- บาท  ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง   ระหว่างวันที่   2  กุมภาพันธ์   2558   ถึงวันที่   13  กุมภาพันธ์   2558  ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง 16.30 น.
หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข   0 4466 6653 , 0 4466 6652   ในวันและเวลาราชการ  หรือผู้ใดสนใจดูรายละเอียดได้ที่  เว็บไซตต์ www.gprocurement.go.th,www.phutthaisonglocal.go.th    
                 
          ประกาศ   ณ   วันที่   2   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2558
                                         ( ลงชื่อ )  กัลยา กฤตเวทิน
                                                   ( นางกัลยา    กฤตเวทิน )
                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

รายละเอียด 1 2