ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้านพร้อมติดตั้ง

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
เรื่อง    สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน  พร้อมติดตั้ง 

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้านจำนวน 3 ชุด ๆ ละ 6 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ราคาชุดละ 95,800.- บาท รวมเป็นเงิน 287,400.- บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อติดตั้งที่บ้านเตย หมู่ที่ 4 ,บ้านหนองบก  หมู่ที่  6  และ บ้านกอก  หมู่ที่  9  ตำบลพุทไธสง    อำเภอพุทไธสง    จังหวัดบุรีรัมย์   ตามรายการดังนี้ 
1. อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)  ราคาเครื่องละ    17,000.-บาท   
2. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) ราคาเครื่องละ    15,900.-บาท     
3. อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก) ราคาเครื่องละ    16,000.-บาท     
4. อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว)               ราคาเครื่องละ    14,900.-บาท     
5. อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่)ราคาเครื่องละ   16,500.-บาท             
6. อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและออกกำลังแขน (แบบถีบ-ดึงยกลูกน้ำหนัก)ราคาเครื่องละ15,500.-บาท          
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
          2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
          3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง  ณ วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้                                              
           กำหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแต่วันที่   2  กันยายน  2558   ถึงวันที่  15   กันยายน   2558  ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง และ ในวันที่ 16  กันยายน  2558         ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ( ที่ว่าการอำเภอพุทไธสง )  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  17 กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา   10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอพุทไธสง)  
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง  ระหว่างวันที่  2  กันยายน  2558   ถึงวันที่  15   กันยายน   2558  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข   0 4466 6652 , 0 4466 6653   ในวันและเวลาราชการ  หรือผู้ใดสนใจดูรายละเอียดได้ที่  เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ,www.phutthaisonglocal.go.th       ราคาชุดละ  600.- บาท
                                      
 
ประกาศ   ณ   วันที่   2   เดือน   กันยายน    พ.ศ.   2558
                                                       ( ลงชื่อ )   กัลยา  กฤตเวทิน
                                                                  ( นางกัลยา    กฤตเวทิน )
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

รายละเอียด คลิ๊ก