จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง  จะดำเนินการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  บดินทรเทพยวรางกูร  รัชการที่ 10  แบบไฟเบอร์กลาส   จํานวน  1  ซุ้ม  พร้อมติดตั้ง  
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  :  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ขนาด  3.30 x 5.40  เมตร  ประกอบด้วย
          -  กรอบรูปไฟเบอร์กลาส  ขนาด  2.10 x 3.20  เมตร
          -  พระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์ไวนิล  ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร
          -  ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส  ขนาด  1.00  เมตร
          -  ครุฑไฟเบอร์กลาสขนาด  0.60  เมตร
          -  ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส  ขนาด  0.45 x 1.80  เมตร
          -  ป้ายชื่อหน่วยงาน  พิมพ์ไวนิล
          -  พานพุ่ม  ไฟเบอร์กลาส  เงิน-ทอง  ขนาด  1.10  เมตร
          -  ฐานรองกรอบทำจากไฟเบอร์กลาสสีทอง  ขนาด  1.20 x 3.30  เมตร
          -  โครงเหล็กค้ำยันด้านหลัง
          (ราคาตามท้องตลาด  เพราะไม่มีกำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน  100,000.-  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)