โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 13

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง   มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  บ้านแดงใหญ่  หมู่ที่  13   ตำบลพุทไธสง   อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์   เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการเกษตรให้กับราษฎรในพื้นที่  โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อพร้อมวัสดุอื่นติดตั้ง   งบประมาณทั้งสิ้น  113,000.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
คลิ๊กนี้
ปร 4.
ร 5.