โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสวนปาล์ม บ้านโพนทอง หมู่ที่ 3

แบบบก01