โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็ก บ้านโนนขิงไค หมู่ที่ 5

แบบบก01