โครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจรถนนดินพร้อมปูทับผิวจราจร บ้านพุทไธสง หมู่ที่ 1

แบบ บก 01