โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่างาม หมู่ที่ 10

แบบบก01