โครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจรถนนดินพร้อมปูทับผิวจราจร บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12

แบบบก01