โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 8

แบบบก01