โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชาติ - บ้านหนองบก บ้านชาติ หมู่ที่ 11

แบบบก01