โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแดงใหญ่ - หนองไผ่ บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 8

แบบบก01