โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบก หมู่ที่ 6 (สายทางข้างวัดบ้านหนองบก)

แบบบก01