โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับฯ (สายทางหนองอีแหลม)บ้านเตย หมู่ที่ 4

แบบบก01