โครงการถนนคสล.(สายทางบ้านกอก-บ้านหนองบก) บ้านกอก หมู่ที่ 9

แบบบก01